Organizacje

KLUB SENIORA W KOCUDZY

KRS 0000389298

NIP 8621640384

REGON 06095375600000

Adres:

Kocudza Trzecia 6

23-304 Dzwola

Członkowie reprezentacji:

Myszak Alina – Prezes Zarządu

Garbacz Władysława – Wiceprezes Zarządu

Jaszek Anna – Sekretarz Zarządu

Dyjach Edmunda – Skarbnik Zarządu

Pydo Aleksander – Członek Zarządu

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń KRS: 15.06.2011 r.

Stowarzyszenie  Klub Seniora w Kocudzy zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie 15.06.2011r. Podczas rejestracji klub liczył 27 osób, w roku następnym było 34 osoby, a obecnie jest 21 osób. Kilka osób zmarło, niektórzy ze względu na zły stan zdrowia i podeszły wiek są mniej aktywni.

W zakresie działania Klubu jest rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno- oświatowego, towarzyskiego, wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie. Tworzenie warunków ułatwiających integrację z dziećmi i młodzieżą oraz innymi Klubami. Organizowanie spotkań, wycieczek i innych.

 


STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KOCUDZY DRUGIEJ

KRS 0000410576

NIP 8621640585

REGON 06139167400000

Adres:

Kocudza Druga 59

23-304 Dzwola

Członkowie reprezentacji:

Deruś Bożena – Prezes Zarządu

Dycha Lucyna – Wiceprezes Zarządu

Dycha Ewa – Skarbnik Zarządu

Góra Bożena – Członek Zarządu

Kaproń Helena – Członek Zarządu

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń KRS: 06.02.2012 r.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy istnieje  od bardzo dawna, najpierw zostało ono założone przy miejscowym Kółku Rolniczym. W tamtych czasach nie prowadzono kroniki, jednak jego historię, a bynajmniej jej fragmenty można odtworzyć na podstawie częściowo zachowanych  sprawozdań jak również  z przekazów członkiń KGW. Funkcjonowanie Koła opierało się na planie pracy opracowywanym i zatwierdzanym corocznie na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Nad jego wykonaniem czuwał Zarząd. KGW prowadziło szeroką edukację  z zakresu gospodarstwa domowego. Kobiety spotykały się w domach prywatnych potem w Klubach  gdzie organizowały kursy gotowania, kroju i szycia, haftu, pokazy żywieniowe, pogadanki, wystawy i wycieczki edukacyjne.

 


ROZTOCZAŃSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW FOLKLORU

KRS 0000514047

NIP –

REGON –

Adres:

Kocudza Trzecia 75A

23-304 Dzwola

Członkowie reprezentacji:

Krawiec Irena – Prezes Zarządu

Pachuta Bogumiła – Wiceprezes Zarządu

Jargiło Monika – Skarbnik Zarządu

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń KRS: 25.06.2014 r.

 


STOWARZYSZENIE KREATYWNYCH KOBIET

KRS 0000541487

NIP 8621641863

REGON 36068632300000

Adres:

Krzemień Pierwszy 134

23-304 Dzwola

Członkowie reprezentacji:

Białek Małgorzata – Prezes Zarządu

Prejs Izabela – Wiceprezes Zarządu

Mróz Anna – Skarbnik Zarządu

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń KRS: 30.01.2015 r.

Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet powstało w 2014 roku, choć zarejestrowane zostało na początku roku 2015. Działa w nim 19 kobiet w wieku 26-48 lat. Głównym celem naszej organizacji jest integracja i aktywizacja mieszkańców naszej wsi, zwłaszcza dzieci, do różnego rodzaju działań. Motywujemy innych do spotkań w gronie znajomych, organizujemy zabawy, ogniska, warsztaty o różnej tematyce, pikniki i rajdy rowerowe. Wdrożyłyśmy tradycję robienia palmy wielkanocnej w naszej parafii i zdobyłyśmy I miejsce w gminnym konkursie na najpiękniejszą palmę w 2015 roku.

W ramach integracji wsi organizujemy dożynki parafialne, na których zapraszamy mieszkańców na wspólne spędzanie czasu, częstując ich ciastem i napojami na placu kościelnym. Włączyłyśmy się do działań charytatywnych współpracując z GBPiOK w Dzwoli oraz OSP w Krzemieniu Pierwszym.

 


STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI DZWOLSKIEJ

KRS 0000577256

NIP 8621642420

REGON 36266916800000

Adres:

Dzwola 121A

23-304 Dzwola

Członkowie reprezentacji:

Szuba Wiesława – Prezes Zarządu

Kaproń  Teresa – Wiceprezes Zarządu

Robak Maria – Skarbnik Zarządu

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń KRS: 05.10.2015 r.

Stowarzyszenie powstało na bazie działającego w Dzwoli od lat 50 XX wieku Koła Gospodyń Wiejskich, które było organizacją o bogatych tradycjach i prężnie działającą przez kilkadziesiąt lat. Widząc potrzebę rozwoju i promocji społeczności lokalnej w dniu 05-10-2015 roku zostało zarejestrowane w KRS zmieniając nazwę na Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej uzyskując w ten sposób osobowość prawną. Stowarzyszenie swoją  siedzibę ma w budynku OSP w Dzwoli i skupia 20 osobową grupę, która systematycznie się powiększa.

Członkowie zorganizowali się aby swoją działalnością ożywiać środowisko lokalne. Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest podtrzymywanie i promowanie tradycji regionalnej, lokalnej i kulturowej. Dotychczasowa działalność koncentruje się głównie wokół pracy na rzecz społeczności lokalnej, współpracy z lokalnymi władzami jak również organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami o podobnym profilu działalności. Zajmuje się również rozwijaniem zainteresowań mieszkańców oraz wytworzeniem więzi społecznych dla realizacji wspólnych celów, a także działań na rzecz integracji środowiska gminy i parafii.
Wspólnymi siłami organizujemy festyny, konkursy, wycieczki, rajdy formacyjno-edukacyjne. Mamy nadzieję, że nasze starania staną się inspiracją do kolejnych wyzwań.

Jeżeli masz chęć, trochę wolnego czasu i chcesz zaangażować się w działalność na rzecz lokalnej społeczności możesz dołączyć do naszego grona.

Serdecznie zapraszamy, czekamy na Ciebie.

 


KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH ZAREJESTROWANE W ARiMR
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Krzemieniu Drugim Krzemienianki
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Konstantowie
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwoli
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Pierwszej
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Trzeciej
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Branwi Szlacheckiej